LW - DZUS Lockwell搭扣、牵索及链式组件

LW - DZUS Lockwell搭扣、牵索及链式组件
 • 接收器为快速释放销钉提供快速准确锁定
 • 最适合挡板应用(销钉需要硬化表面以使止动滚珠结合)
 • 带灰尘及恶劣天气密封功能
 • 提供弹簧辅助解耦
 • 销钉上的线系索或链能防止销钉遗失或跌下。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 LW - DZUS Lockwell搭扣、牵索及链式组件

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
 1. LW-1764-4C2-240

  Latch

 2. LW-1764-4C1-150

  Latch

 3. LW-1764-4C1-180

  Latch

 4. LW-1764-4C2-070

  Latch

 5. LW-1764-4C1-130

  Latch

 6. LW-1764-4C1-690

  Latch

 7. LW-1764-4C1-390

  Latch

 8. LW-1764-4C1-060

  Latch

 9. LW-1764-4C2-360

  Latch

 10. LW-1764-4C2-090

  Latch

 11. LW-1764-4C1-510

  Latch

 12. LW-1764-4C1-360

  Latch

 13. LW-1764-4C1-080

  Latch

 14. LW-1764-4C2-210

  Latch

 15. LW-1764-4C2-048

  Latch

 16. LW-1764-4C1-310

  Latch

 17. LW-1764-4C1-160

  Latch

 18. LW-1764-4C1-119

  Latch

 19. LW-1764-4C1-100

  Latch

 20. LW-1764-4C1-090

  Latch

 21. LW-1764-4C2-390

  Latch

 22. LW-1764-4C1-190

  Latch

 23. LW-1764-4C2-160

  Latch